top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „РИЪЛ ДИЪЛ“ ООД

Раздел I. Въведение

С настоящата Политика за защита на личните данни „Риъл Диъл“ ЕООД цели да Ви информира за целите на обработване на лични данни, правни основания, категории данни, получатели и срокове за съхранение, както и за прозрачността на обработваните от нас лични данни в изпълнение на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данните). Моля да се запознаете със съдържанието на нашата Политика за защита на личните данни.

„Риъл Диъл“ ЕООД (наричано по-долу още „Риъл Диъл“, „Дружество“, „Администратор“) е търговско дружество, вписано в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202918500, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 49, вх. А, ет. 8, ап. 19.


Дружеството се управлява и представлява от своя управител - г-н Божидар Николов Зашев.
Дружеството извършва професионални консултантски, рекламни, маркетингови и посреднически услуги по сделки с недвижими имоти.


Освен на посочения адрес на Дружеството, можете да се свържете с нас и на посочените по-долу данни за контакт:
 
Телефон за контакт: +359889402968
Електронна поща за контакт: info@realdeal.bg; bozhidar.z@realdeal.bg
Електронната страница на Риъл Диъл е: https://www.realdeal.bg

Раздел I. Въведение

Тази Политика за защита на личните данни (“Политика“) се прилага за цялостната дейност на Риъл Диъл. Политиката се отнася до обработването на лични данни, независимо от начина, по който сме ги получили – чрез сключване на договор, чрез регистрация на електронната ни страница или по друг начин.
 
Дружеството полага всички възможни усилия да защити Вашите лични данни в най-висока степен.
 
В настоящата Политика имаме за цел да Ви обясним по ясен и разбираем начин защо и как обработваме Вашите лични данни и как ги защитаваме.

Раздел I. Въведение

Какво означава „лични данни“?
„Лични данни“ са всяка информация, чрез която се идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
 

Какво означава „обработване на лични данни“?
Обработване на лични данни е всяко действие, извършвано с лични данни например събиране, записване, употреба, подреждане, съхраняване, унищожаване и др.
 

Какво означава „администратор на лични данни“?
Администратор на лични данни е всяко лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни.
 

Какво означава „обработващ лични данни“?
Обработващ лични данни е всяко лице, което обработва лични данни от името на администратор.


Какво означава „надзорен орган“?
Надзорен орган е независим публичен орган, отговорен за прилагането на законодателството за защита на личните данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – www.cpdp.bg

Раздел I. Въведение

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
 
За всички лични данни, които обработваме, е налице причина.
 
Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме, съобразно приложимото законодателство.
 
Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост.
 
Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни.
 
Предоставяме Ви информация за Вашите права, които имате във връзка с обработването на личните Ви данни.

Раздел I. Въведение

1. Информация за администратора на лични данни и данни за контакт с него

2. Цел на Политиката за защита на личните данни

3. Използвани термини

4. Принципи за обработване на лични данни

Раздел II. Цели и основания за обработване на лични данни

Обработването на лични данни е тясно свързано с търговската ни дейност и спазването на приложимото законодателство, например, законодателството, което регламентира сделките с недвижими имоти, мерките за предотвратяване на изпирането на пари, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство и други.
 
Ние обработваме лични данни и за целите на развитие на нашата търговска дейност – за разработване на нови продукти и услуги, които можем да предложим на клиентите си, за  разработване на маркетинг и рекламни дейности, за проучване на изискванията на клиентите ни с цел формиране на нови продукти, които можем да им предложим, за реализиране на сделки с недвижими имоти съгласно приложимите нормативни актове и
законови изисквания.
 
Ние обработваме лични данни на няколко правни основания и с няколко цели:

1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме лични данни при сключване на договорите, въз основа на които предоставяме нашите услуги, за да изпълним задълженията си по тези договори, свързани със сключване на сделки с недвижими имоти, както и за да се ползваме от правата си по тези договори.
 
Обработката на личните данни се извършва с цел:
 установяване на самоличността на клиента;
 установяване на данни за контакт и кореспонденция с клиента;
 установяване на изискванията на клиента относно услугите, които се предоставят, както и относно сделката с недвижим имот, която иска да сключи;
 изготвяне на оферта за предоставяне на услуги и на проект на договор;
 изготвяне и изпращане на фактура за заплащане на услугите, които клиентът е
използвал;
 осигуряване на цялостно обслужване, както и събиране на дължимите суми за
ползваните услуги;
 събиране на информация и документи, необходими за проучване на недвижими
имоти и сключване на сделки с недвижими имоти;
 провеждане на преговори по сделки с недвижими имоти;
 изготвяне на документи относно сделки с недвижими имоти.

2. За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните данни на нашите съконтрагенти,  за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
 задължение за идентификация на клиенти, вменени ни съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 задължения, съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за счетоводството, Кодекса на труда и други;
 предоставяне на информация на компетентни органи, когато такова предоставяне се изисква по закон;
 задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 задължения по предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

В качеството си на агенция за недвижими имоти, която осъществява посредничество при сделки с недвижими имоти, Риъл Диъл е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В тази връзка, преди сключването на Договор за посредничество при покупка или продажба на имот, както и при сделка за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, ние сме длъжни да поискаме от нашите клиенти или съконтрагенти да ни предоставят следните документи съгласно изискванията на ЗМИП:
- попълнен въпросник;
- копие на документ за самоличност (за физически лица);
- копие на документ за самоличност на законен представител/ли (за юридически лица);
- копие на пълномощно и на документ за самоличност на пълномощник, когато договорът се сключва чрез пълномощник;
- декларация за произход на средствата по сделката (по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП);
- декларация за видна политическа личност (по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП);
- декларация за действителен собственик (за юридически лица) (по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП).


В случай, че договорът се подписва без вашето лично присъствие, можем да изискаме и допълнителни документи с цел идентификация.

3. След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.
 
Така например, може да обработваме лични данни въз основа на съгласие, за целите на използване на функционалностите на нашия сайт, за изпращане на таргетирани рекламни и маркетингови материали и други.
 
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите
съгласието си за обработване на лични данни за някоя от целите, за която сте
предоставили съгласие,  Риъл Диъл ще преустанови използването на Вашите лични данни за тази конкретна цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

4. С оглед наш легитимен интерес

Ние може да обработваме лични данни с оглед на наш легитимен интерес, като
например, защита на нашите права и интереси в административна или съдебна
процедура.

Раздел III. Видове и категории лични данни, които обработваме

В зависимост от целта може да обработваме различни лични данни, като например:
 трите имена или имена, съгласно документ за самоличност;
 данни на документ за самоличност;
 гражданство;
 единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг идентификационен номер, съгласно приложимото законодателство;
 постоянен адрес и адрес за кореспонденция;
 семейно положение;
 телефонен номер за контакт;
 електронна поща за кореспонденция;

 данни за профил в социални мрежи;
 електронна поща, писма;
 банкова сметка;
 предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.
 
Когато обработваме Вашите лични данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за предоставяне на услуга.
 
Ние не обработваме „чувствителни данни“, като например, данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначното идентифициране на физическо лице, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация на физическо лице.

Раздел IV. Защита на Вашите лични данни

С цел осигуряване на адекватна защита на личните данни, които обработваме, Дружеството прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство, както и добрите практики и технологии с цел защита на данните. Информацията се съхранява на наш собствен сървър и в база данни /CRM/, като достъп до информацията имат само лица, които работят по конкретната сделка, съответно имат основание за достъп до информацията. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, с осигурена технологична възможност за проследяване на сесиите за достъп. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения относно защитата на личните данни, които обработваме.
 
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Раздел V. Начини и срокове на обработване на лични данни

1. Срокове за съхранение на лични данни

Ние съхраняваме лични данни в сроковете, съгласно приложимото законодателство.
 
Когато обработваме лични данни на договорно основание, с цел предоставяне на нашите услуги, ние съхраняваме личните данни за срок от 5 (пет) години, считано от прекратяване на договорните отношения или сключване на сделката с недвижим имот (което от двете е по-късно) в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 

Лични данни, които обработваме във връзка с изпълнение на изискванията на
счетоводното и осигурителното законодателство, съхраняваме за срок от 50 (петдесет) години /за ведомости за заплати/ или друг приложим срок.
 
Лични данни, свързани с кандидатстване за работа при нас, съхраняваме за срок от 1 (една) година, считано от получаването на данните.
 
Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство, по което ние сме страна.


Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани.
 
Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При
анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи
идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма
нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

2. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?

Ние предоставяме лични данни на трети лица, само в случаите, в които те имат
легитимен интерес или право да получат тези данни.
 
Категориите лица, на които може да предоставяме лични данни, включват:
 Съконтрагент по сделка с недвижим имот, в която клиентът, предоставил личните си данни, встъпва (например, личните данни на продавача се предоставят на купувача на имота, заедно с необходимите документи и друга информация с цел сключване на сделката);
 Лица, които предоставят външни услуги на Риъл Диъл, като счетоводни, поддръжка на хардуер и софтуер, мобилни оператори - въз основа на договорни отношения с тези доставчици;
 Лица, които работят в сътрудничество с Риъл Диъл, както и други подизпълнители, комисионери, консултанти и други лица – въз основа на договорни отношения с тези лица;
 Органи на власт, които изискват предоставянето на лични данни, въз основа на нормативно установено основание.
 
Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Раздел VI. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:
Вие имате право да поискате:
информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни,
отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.
 

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
 да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
 възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
 

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
 оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:
 обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 обработването се извършва автоматично.
 

Право на жалба:
Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени и че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни на посочените по-долу начини и адреси за контакт или до компетентния съд.


Комисия за Защита на Лични Данни
Адрес: София, 1592, бул. "Цветан Лазаров"
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/


Актуалност и промени на Политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.


Настоящата Политика за защита на личните данни е в сила от 01.03.2021 г. и последно е
изменена на 01.10.2023 г.

Утвърдил: ……………………………………..
/Божидар Николов Зашев – управител/

bottom of page